Memurun Yükümlülükleri

Devlet memurunun müspet, yani yerine getirmesi gereken yükümlülükleri şu şekilde sıralanabilir:

• Anayasa ve kanunlara sadakat yükümlülüğü
• Tarafsızlık ve devlete bağlılık ödevi
• Hizmeti kişisel olarak ve kesintisiz bir biçimde yürütme ödevi
• Hiyerarşik üste bağlılık ve itaat ödevi: Kanunsuz emir, hiyerarşik üste itaat ödevinin kapsamı dışındadır. Kanuna aykırı emir, ancak üstün ısrarı ve bu emri yazı ile yenilemesi üzerine yerine getirilir. Bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir ise hiçbir surette yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulmaz.
• Mal bildiriminde bulunma ödevi
• Davranışlarına özel bir itina gösterme ve işbirliği içinde çalışma yükümlülüğü
• Kıyafet yükümlülüğü
• Resmi belge, araç ve gereçleri iade ödevi

Memurun menfi yükümlülükleri, yani kaçınması gereken işler de vardır. Devlet memurları için öngörülen yasaklar şu şekilde sıralanabilir:

• Kamu kurumlarında ikinci bir görev alma yasağı
• Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı: Memurlar, Türk Ticaret Kanunu’na göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya
komandit şirkette komandite ortak olamazlar.
• Taraflı davranma, siyasi faaliyette bulunma ve siyasi partilere girme yasağı
Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı: Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelip de Devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır.
• Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı
• Grev yasağı
• Hediye ve çıkar sağlama yasağı
• Gizli bilgileri açıklama yasağı
• Ayrıldığı kuruma karşı görev alma yasağı: Görevinden ayrılan memur, ayrıldığı tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulunduğu kuruma karşı, ayrılma tarihinden başlayarak üç yıl süre ile, ayrıldığı kurumdaki görev ve faaliyet alanları ile ilgili konularda, doğrudan veya dolaylı olarak görev ve iş alamaz, taahhüde giremez, komisyonculuk veya temsilcilik yapamaz.

Hakimlik Akademisi

Son Gönderiler

Yorum Yap