Kamu İhale Kanunu’nda İhale Süreci

Tabloyu İncelemek İçin Telefonunuzu Yana Çevirebilirsiniz.

I. Hazırlık1) Ödenek
2) İhale komisyonu kurulması
3) İdari ve teknik şartnamelerin hazırlanması
4) Yaklaşık maliyetin belirlenmesi
II. İlan1) Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az kırk gün önce,
2) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilânları, son başvuru tarihinden en az on dört gün önce,
3) Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az yirmi beş gün önce,
Kamu İhale Bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır
III. Tekliflerin
Alınması
Teklifler (teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler) ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar kapalı zarf içinde idareye verilir.

• İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.
IV. Tekliflerin
Değerlendirilmesi
İhale komisyonunun talebi üzerine idare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir.
V. İhale Kararı• İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

1) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar.

2) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
VI. İhale
Kararının
Bildirilmesi
İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir.

• Bu bildirimde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

• İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

• İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.
VII. Sözleşme1) Sözleşmeye davet: İhale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on
gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.
2) Kesin teminat alınması: İhale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden
hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.
3) İhalenin sözleşmeye bağlanması

Hakimlik Akademisi

Son Gönderiler

Yorum Yap