Borçlunun Savunma Vasıtaları(İtiraz/Def’i)

İTİRAZ

Bir hakkın doğmadığı veya doğmuş olan bir hakkın sonradan ortadan kalktığına ilişkin bir olayın ileri sürülmesidir. Örneğin; Ödeme, ehliyetsizlik. İtirazı hakimi re’sen dikkate alır.

DEF’İ

Borçlu, alacaklının hakkını kabul ediyor fakat bazı özel sebeplere dayanarak borcun ifasından devamlı yada geçici olarak kaçınabiliyorsa buna def’i denir. Örneğin; zamanaşımı def’i, iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde ödemezlik def’i.

1-) Ödemezlik Def’i:

İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde taraflardan biri edimini yerine getirmeden karşı taraftan edimini yerine getirmesini isterse, bu taraf ödemezlik def’ini ileri sürebilir.

2-) Taksim Def’i:

Adi borçlulukta borçlular alacaklıya karşı borcun tamamından değil, paylarına düşen miktardan sorumludur. Alacaklı borçlulardan bu miktardan daha fazla bir talepte bulunursa, borçluların payına düşen miktarı ödeyip kalanlarından kaçınma hakkına denir.

3-) Tartışma Def’i:

Adi kefalette alacaklının alacağını önce borçlulardan istemesi, alamaması durumunda kefile gitmesidir. Alacaklı doğrudan kefile giderse, kefil bu def’iyi ileri sürerek ödemekten kaçınabilir.

4-) Zamanaşımı Def’i:

Borcun varlığı kabul edilir ancak zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle ödemekten kaçınılır.

5-) Takas Def’i:

Borcun varlığı kabul edilmektedir ancak borçlu, alacaklıdan daha önceden bir alacağı olduğunu ileri sürerek alacağına karşılık ödemekten kaçınmasıdır.

DEF’İİTİRAZ
Geçerli bir hakkın varlığı kabul edilmekle birlikte, özel bir sebeple borcu ifadan kaçınma yetkisi sağlar.Borçlar Hukuku anlamında geçerli bir hakkın doğmadığı, sona erdiği veya başka bir sebeple ortadan kalktığı savunmasıdır.
Borç ilişkisinde verilmiş bir haktır.Borç ilişkisinde ortaya çıkan olaya ilişkindir.
Hakim önüne gelen olayda re’sen dikkate almaz, taraflarca ileri sürülmesi gerekir.Hakim re’sen dikkate alır. Ayrıca itiraz ilgili herkes tarafından da ileri sürülebilir.
Hak kullanılmazsa sona erer.İtirazdan vazgeçilmez, sona ermez
Kamu düzeninden kaynaklanmaz.Kamu düzeni ile ilgilidir.
Yargılamanın her aşamasında ileri sürülmez.Yargılamanın her aşamasında ileri sürülebilir.
Def’inin kabulü durumunda borç sona ermeyebilir.İtirazın kabulü durumunda borç sona erer.

Son Gönderiler

Yorum Yap