Medeni Usul Hukuku | Test – 2

1) Kiralananın tahliyesi davasında kiracılar arasındaki usuli ilişki ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

Kiralananın tahliyesi davasında davalılar arasındaki ilişki mecburi dava arkadaşlığıdır. Mecburi dava arkadaşları ancak birlikte dava açabilir veya aleyhlerine de birlikte dava açılabilir. Bu tür dava arkadaşlığında, dava arkadaşları birlikte hareket etmek zorundadır. Mecburi dava arkadaşları birlikte hareket etmek zorunda olduğundan A kabul eder, B kabul etmezse kabul beyanı geçersizdir

2)Dava dilekçesindeki eksiklikleri tamamlamak üzere davacıya 1 haftalık süre verilmiş ancak davacı kesin süre içinde eksiklikleri tamamlamıştır.


Bu durumun hukuki sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

Hakim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması halinde dava açılmamış sayılır.

3) Ön inceleme aşaması ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme yapılır. mahkeme ön incelemede; dava şartlarını ve ilk itirazları inceler, Uyuşmazlık konularını tam olarak belirler, hazırlık işlemleri ile tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için gereken işlemleri yapar, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği davalarda onları sulhe teşvik eder ve bu hususları tutanağa geçirir. Ön inceleme tamamlanmadan ve gerekli kararlar alınmadan tahkikata geçilemez ve tahkikat için duruşma günü verilemez. Ön inceleme duruşması nın sonunda, tarafların sulh faaliyetlerinden bir sonuç alıp alamadıkları, alamadıkları takdirde anlaşamadıkları hususların nelerden ibaret olduğu tutanakla tespit edilir. Bu tutanağın altı, duruşmada hazır bulunanlarca imzalanır.tahkikat bu tutanak esas alınmak suretiyle yürütülür.
Dikkat edilecek olursa ön incelemede hakim tarafları her davada değil yalnızca tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği davalarda onları sulhe veya arabuluculuğa teşvik eder.

4) Dosyası işlemden kaldırılmış dava ne kadar süre içerisinde harçsız yenilenebilir?

Doğru! Yanlış!

Dosyası işlemden kaldırılmış dosya 1 ay içerisinde harçsız yenilenebilir.

5) İkrar hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

Doğru! Yanlış!

İkrar, vakıaların doğruluğuna ilişkin olup talep sonucuna ilişkin değildir. Kabul ise talep sonucuna ilişkindir. İkrar ile kabul kesinlikle aynı kavramlar değildir

6) I- Sulh
II- Kabul
III- Feragat
IV- İkrar
Yukarıdakilerden hangisi davaya son veren bir taraf usul işlemi değildir?

Doğru! Yanlış!

Sulh, kabul, feragat davaya son veren taraf usul işlemi iken; ikrar çekişmeli vakıayı çekişmesiz hale getirdiğinden davaya son vermez.

7) Basit yargılama usulünde duruşmalar arasındaki süre en fazla ne kadar olabilir?

Doğru! Yanlış!

Basit yargılama usulünde, hakim mümkün olan hallerde dosya üzerinden karar verir. Ancak duruşma açacak ise; duruşmalar arasındaki süre bir aydan daha uzun olamaz.

8) İhtiyati tedbir kararı verildikten sonra uygulama süresi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

İhtiyati tedbir kararının uygulanması, verildiği tarihten itibaren bir hafta içinde talep edilmek zorundadır. Aksi halde, kanuni süre içinde dava açılmış olsa dahi, tedbir kararı kendiliğinden kalkar.

9) Ara buluculuk faaliyeti ile ilgili mahkemeye başvurulması halinde görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Ara buluculuk faaliyeti ile ilgili mahkemeye başvurulması halinde görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir.

10) Hakem kararının iptali için 1 ay içinde tahkim yeri bölge adliye mahkemesine başvurulmuş ancak başvuranın talebi reddedilmiştir.


Yukarıdaki durumda başvuranın, başvuracağı kanun yolu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Hakem kararının iptali üzerine verilen kararlar için ancak temyiz yoluna başvurulabilir.

Medeni Usul Hukuku | Test - 2
Medeni Usul mü, o da ne??

Diğer testlerimizi çözmek için tıklayınız.
Medeni Usul çözerken böyle hissediyorum.

Diğer testlerimizi çözmek için tıklayınız.
Geçecek kadar yapsam yeter.

Diğer testlerimizi çözmek için tıklayınız.
Güzel sonuç, tebrikler

Diğer testlerimizi çözmek için tıklayınız.
Gayet iyisin, tebriklerr

Diğer testlerimizi çözmek için tıklayınız.
Medeni Usul'ü fulleyince ben

Diğer testlerimizi çözmek için tıklayınız.

Yorum Yap