Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Sosyal İnceleme Raporu Alınmadan Karar Verilmesi

T.C YARGITAY 2.CD
Esas
: 2020/10516
Karar: 2020/8125
Karar Tarihi: 09/07/2020

Özet: 12-15 yaş grubu suça sürüklenen çocuk hakkında sosyal inceleme raporu alınmadan karar verilmesi doğru değildir.


MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ : Hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığını bozma

HÜKÜM : Mahkumiyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılması

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

1) Suça sürüklenen çocuk … hakkında iş yeri dokunulmazlığını bozma suçundan kurulan hükme ilişkin temyiz isteminin incelenmesinde;

5271 sayılı CMK’nın 19/12/2006 tarihinde yürürlüğe giren 5560 sayılı Kanun ile değişik 231/12. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararlar itirazı kabil kararlardan olup, temyizi mümkün olmadığından suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz dilekçesinin itiraz dilekçesi olarak kabulü ile itirazın merciince incelenmesi için dosyanın incelenmeksizin mahalline İADESİNE,

2- Suça sürüklenen çocuk … (…) hakkında iş yeri dokunulmazlığını bozma suçundan kurulan hükme ilişkin temyiz isteminin incelenmesinde;

Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,

3- Suça sürüklenen çocuklar … (…) ve … hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükümlere ilişkin temyiz isteminin incelenmesine gelince;

a- Müştekinin, otelinin arka tarafında bulunan bahçeden yaklaşık 200 – 300 TL değerinde hurda malzemenin çalınmış olduğunu ifade ettiği olayda; suça konu hurda malzemelere ilişkin değer tespitinin yapılmadığı anlaşılmakla; malzemenin değerinin bilirkişi marifetiyle tespit edilerek sonucuna göre suça sürüklenen çocuk … (…) hakkında 5237 sayılı TCK’nın 145. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının karar yerinde tartışılmaması,

b- Suç tarihinde 12-15 yaş grubunda olan suça sürüklenen çocuk …’ın, TCK’nın 31/2. maddesi uyarınca işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılamadığı veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişip gelişmediği hususunda hırsızlık suçu yönünden uzman hekim raporu alınması gerektiği gözetilmeden, suça sürüklenen çocuğun fiile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme kapasitesine ve cezai ehliyete sahip olduğuna ilişkin psikolog tarafından düzenlenen 21/07/2015 tarihli rapor ile yetinilerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

c- 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 35. maddesi ve Çocuk Koruma Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 20 ve 21. maddeleri uyarınca; fiil işlendiği sırada 12-15 yaş grubu içerisinde bulunan suça sürüklenen çocuk …’ın işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin olup olmadığının takdiri bakımından, sosyal yönden inceleme yaptırılması gerekli olduğu halde, mahkemece sosyal inceleme raporu alınmadan yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuklar müdafiilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, suça sürüklenen çocuk … yönünden diğer yönleri incelenmeyen hükümlerin bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 09/07/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Son Gönderiler

Yorum Yap