Ticaret Hukuku | Test – 2

1) Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış olan şirket aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 211. maddesinde: "Kollektif şirket ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlanmamış olan şirkettir." tanımı yapılmıştır. Hakimlik Akademisi

Aşağıdakilerden hangisi adi şirketlerin sona erme sebeplerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Şirket sözleşmesinde öngörülen sürenin dolması, haklı sebeplerle mahkeme kararıyla, ortaklık amacının imkansız hale gelmesi, ortaklardan birinin ölümü, kısıtlanması veya iflası şirketi sona erdirir. Ancak şirket sermayesinin 1/2'sinin kaybedilmesi sona erme sebebi değildir. Hakimlik Akademisi

3) Aşağıdaki şirket tür değiştirmelerinden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

Bir şirketin tasfiye aşamasına girmeden tipinin değiştirilmesine tür değiştirme denir.
• Sermaye şirketleri, sermaye şirketlerine ve kooperatiflere dönüşebilir.
• Kooperatifler, bir başka sermeye şirketine dönüşebilir.
• Şahıs şirketleri, şahıs şirketlerine, sermaye şirketlerine ve kooperatiflere dönüşebilir.
Bu bilgiler ışığında C şıkkı doğrudur. Kollektif şirket bir sermaye şirketi olan anonim şirkete dönüşebilir. Hakimlik Akademisi

4) Kollektif şirketlerde rekabet yasağının ihlali durumunda elde edilen kazançların şirkete iadesi talebinde bulunulacak süre hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

Kollektif şirket şahıs şirketi olduğundan ortaklar rekabet yasağına tabidir. Rekabet yasağını ihlal eden ortaktan 3 ay - 1 yıl içinde;
• Zararın tazmini
• Elde edilen kazançların şirkete verilmesi
• Yapılan işlemin şirket adına yapılması
İstenebilir. Hakimlik Akademisi

5) Aşağıdakilerden hangisinde anonim şirket kurmak için Ticaret Bakanlığı'nın izni aranmaz?

Doğru! Yanlış!

Belli alanlarda faaliyette bulunacak anonim şirketlerin kurulmadan önce Ticaret Bakanlığı'ndan izin alması gerekmektedir. Sigorta şirketleri, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, bankalar, ürün ihtisas borsası şirketlerini kurabilmek için izin gerekirken iletişim sektöründe anonim şirketi kurmak için böyle bir izin gerekmemektedir. Hakimlik Akademisi

6) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesine göre aşağıdaki yönetim kurulu kararlarından hangisi butlan yaptırımına tabi değildir?

Doğru! Yanlış!

Yönetim kurulunun kararının batıl olduğunun tespiti mahkemeden istenebilir. Özellikle;
a) Eşit işlem ilkesine aykırı olan,
b) Anonim şirketin temel yapısına uymayan veya sermayenin korunması ilkesini gözetmeyen,
c) Pay sahiplerinin, özellikle vazgeçilmez nitelikteki haklarını ihlal eden veya bunların kullanılmalarını kısıtlayan ya da güçleştiren,
d) Diğer organların devredilemez yetkilerine giren ve bu yetkilerin devrine ilişkin, kararlar batıldır.
Toplantı yeter sayısına uyulmadan alınan kararlar yokluk yaptırımına tabidir. Hakimlik Akademisi

7) I. Petrol
II. Yayıncılık
III. Gıda
IV. Bankacılık
V. Sigortacılık
VI. İnşaat
Yukarıdaki alanlardan hangilerinde limited şirket kurmak mümkün değildir?

Doğru! Yanlış!

Tabi oldukları kanunlar gereği bankacılık ve sigortacılık alanında limited şirket kurulması mümkün değildir. Hakimlik Akademisi

8) Anonim şirketlerde pay sahibi olanlar aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

Doğru! Yanlış!

Pay sahibi olanlar da olmayanlar da yönetim kurulu üyesi olabilir. Yönetim kurulu sahip olduğu yetkileri üyelerden bir ya da birkaçına bırakırsa bu üye veya üyelere murahhas üye denir Pay sahibi olanlar da olmayanlar da yönetim kuruluna seçilip murahhas üye olarak belirlenebilir.
Ya da genel kurul kararıyla bir pay sahibinin ticari temsilci olarak seçilmesi mümkündür. Pay sahibi olmanın en temel hakkı genel kurul toplantılarına katılmaktır.
Ancak pay sahibi olan biri, bağımsızlığa ters düşeceğinden, pay sahibi olduğu şirketi denetleyemez. Hakimlik Akademisi

9) Aşağıdakilerden hangisi anonim şirket genel kurulunun devredilemez yetkilerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

6102 Sayılı TTK m. 408/1:
"Genel kurul, kanunda ve esas sözleşmede açıkça öngörülmüş bulunan hâllerde karar alır.
(2) Çeşitli hükümlerde öngörülmüş bulunan devredilemez görevler ve yetkiler saklı kalmak üzere, genel kurula ait aşağıdaki görevler ve yetkiler devredilemez:
a) Esas sözleşmenin değiştirilmesi.
b) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları.
c) (Değişik: 26/6/2012-6335/22 md.) Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi ile görevden alınması.
d) Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair kararların alınması.
e) Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin feshi.
f) Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı.
(3) Tek pay sahipli anonim şirketlerde bu pay sahibi genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Tek pay sahibinin genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı olmaları şarttır."

Hakimlik Akademisi

10) Anonim şirketlerde bir payın asgari nominal değeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

6102 sayılı TTK m. 476/1'e göre: "Payın itibarî değeri en az bir kuruştur. Bu değer ancak birer kuruş ve katları olarak yükseltilebilir. Anılan itibarî değer Cumhurbaşkanınca yüz katına kadar artırılabilir."
Hakimlik Akademisi

Ticaret Hukuku | Test - 2
Ticaret Hukuku pek sana göre değil sanırım.

Diğer testlerimizi çözmek için tıklayınız.
Geçecek kadar bilsem yeterli.

Diğer testlerimizi çözmek için tıklayınız.
Çanı geçtim, harf notunu bekliyorum.

Diğer testlerimizi çözmek için tıklayınız.
Güzel sonuç, tebrikler.

Diğer testlerimizi çözmek için tıklayınız.
Şirketler Hukuku Benim İşim!

Diğer testlerimizi çözmek için tıklayınız.
Ticaret Hukuku mu, o da ne?

Diğer testlerimizi çözmek için tıklayınız.

Yorum Yap