İcra ve İflas Hukuku | Test – 1

1) 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu'na göre; icra mahkemesinin hukuka ilişkin kararlarına karşı istinaf yoluna başvuru süresi hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

Hakimlik Akademisi

2) Aşağıdakilerden hangisi icra mahkemesinin görevlerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

Hakimlik Akademisi

3) I- Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu II- Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takip III- Kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu Verilen takiplerden hangisinde şikâyetler icra mahkemesine yapılmaz?

Doğru! Yanlış!

Kural olarak şikayette görevli merci icra mahkemesidir. Ancak istisnai olarak Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Yolunda şikâyet dilekçeleri icra dairesine verilir. Bunları inceleyip karara bağlayan merci ise Asliye Ticaret Mahkemeleridir. Hakimlik Akademisi

4) Aşağıda verilen alacaklardan hangisi için genel haciz yolu ile takip başlatılabilir?

Doğru! Yanlış!

Hakimlik Akademisi

5) Genel haciz yolu ile takipte, borçlu kendisine tebliğ edilen ödeme emrine karşı aşağıda verilen beyanlardan hangisini ileri sürerse itirazı geçersiz sayılır?

Doğru! Yanlış!

İcra dairesinin yetkisiz olduğunun belirtilmesi tek başına yeterli değildir. Hangi icra dairesinin yetkili olduğunun belirtilmesi gerekir. Hakimlik Akademisi

6) Aşağıdakilerden hangisi ihalenin feshini talep edemez?

Doğru! Yanlış!

Hakimlik Akademisi

7) Genel haciz yolu ile takipte, aşağıda verilen işlemlerden hangisinin yapılması talebe bağlı değildir?

Doğru! Yanlış!

Hakimlik Akademisi

8) İlamlı icra takibi ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

Hakimlik Akademisi

9) Taşınmaz rehninin (ipoteğin) paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takipte, borçluya tebliğ edilen ödeme emrinde borcun ödenme süresi kaç gündür?

Doğru! Yanlış!

Hakimlik Akademisi

10) Alacaklı (A), para alacağının ödenmesini güvence altına almak amacıyla borçlusunun mallarına takip başlatmadan önce ihtiyati haciz koydurmak istiyorsa aşağıdakilerden hangisi şart değildir?

Doğru! Yanlış!

Hakimlik Akademisi

İcra ve İflas Hukuku | Test - 1
İcra ve İflas Hukuku mu, o da ne?

İcra-İflası yaz okulunda verdim.

İcra-İflas ile çok ilgilenmiyorum. Geçecek kadar bilsem bana yeter.

Aldığımız neticenin bir başarı olduğu iddiasında değilim ancak mağlup da olmadığımıza yürekten inanıyorum.

Ben bu işi biliyorum ama dikkat eksikliğim var

İcra- İflas Hukuku benden sorulur. Bu benim yaşam tarzım.

3 Yorum

  1. Ahmet

    Bizi düşündüğünüz için çok teşekkür ederim bu testlerin devamı gelirse çok seviniriz

Yorum Yap