Ceza Hukuku Özel Hükümler | Test – 1

1) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre, 12 yaşından küçük bir çocuğu intihara sevk eden kimsenin cezai sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?

Doğru! Yanlış!

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun md.84/4 maddesine göre; işlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu olurlar. Hakimlik Akademisi

2) Çocukların cinsel istismarı ile ilgili aşağıdaki belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Doğru! Yanlış!

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda çocukların cinsel istismarı suçunun işlenebilmesi için fail ve mağdurun farklı cinsten kişiler olması koşulu aranmamaktadır. Dolayısıyla, diğer koşullarda oluşmakla fail ve mağdur aynı cinsten olsalar dahi çocukların cinsel istismarı suçu oluşur. Hakimlik Akademisi

3) Aşağıda verilen suçlardan hangisinin takibi şikayete bağlıdır ?

Doğru! Yanlış!

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 155. maddesine göre güveni kötüye kullanma suçunun takibi şikayete bağlıdır. Hakimlik Akademisi

4) Belgede sahtecilik suçları bakımından bir şeyin belge sayılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin varlığı aranmaz ?

Doğru! Yanlış!

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre; sahte belgeden bahsedilebilmesi için yazılı belgeden failin, belgeyi düzenleyen kişinin yada kuruluşun, belirlenebilir olması yeterlidir. Mutlaka belge olması gerekmez. Ayrıca kağıdın kişice imzalanmış olması şart değildir. Hakimlik Akademisi

5)"Murat'a yüksek miktarda elektrik faturası gelmiştir. Hakan, SEPAŞ'ın genel müdürünü tanıdığını, yüksek bedelli faturayı yarıya düşüreceğini söyler ve Murat'tan 500 ₺ alır." Buna göre Murat ve Hakan'ın işlediği suç aşağıdakilerden hangisidir ?

Doğru! Yanlış!

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu md. 255'e göre; kamu görevlisi üzerinde nüfuz sahibi olduğundan bahisle, haksız bir işin gördürülmesi amacıyla girişimde bulunması için doğrudan veya aracılar vasıtasıyla kendisine veya bir başkasına menfaat temin eden kişi ve işinin gördürülmesi karşılığında veya gördürüleceği beklentisiyle menfaat sağlayan kişi nüfuz ticareti suçundan sorumlu olur. Hakimlik Akademisi

6) Ömer, şifreli filmleri veren TV kanalının şifresini, geliştirdiği bir yöntem sayesinde kırarak filmleri izlemeye başlar. A'nın işlediği fiil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?

Doğru! Yanlış!

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu md. 163 uyarınca; otomatlar aracılığıyla sunulan ve bedeli ödendiği takdirde yararlanılabilen bir hizmetten ödeme yapmadan yararlanmak karşılıksız yararlanma suçunu oluşturur. Hakimlik Akademisi

7) Şerefe karşı suçlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?

Doğru! Yanlış!

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "İddia ve Savunma Dokunulmazlığı" başlıklı 128. maddesine göre; savunma dokunulmazlığı yargı mercileri veya idari makamlar nezdinde yapılan yazılı veya sözlü başvuru, iddia ve savunmaları kapsamaktadır. Hakimlik Akademisi

8) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu md. 167'de malvarlığına karşı işlenen suçlar bakımından şahsi cezasızlık nedenleri düzenlenmiştir.Aşağıda belirtilen suç tiplerinden hangisinde bu madde hükmü uygulanmaz ?

Doğru! Yanlış!

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu md. 167/1'e göre ; bu madde hükmü malvarlığına karşı işlenen yağma ve nitelikli yağma suçlarında uygulanmaz. Hakimlik Akademisi

9) Aşağıdakilerden hangisi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre resmi belge hükmünde sayılan belgelerden biri değildir ?

Doğru! Yanlış!

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu md. 210/1'e göre ; özel belgede sahtecilik suçunun konusunun, emre veya hamile yazılı kambiyo senedi, emtiayı temsil eden belge, hisse senedi, tahvil veya vasiyetname olması halinde, resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Hakimlik Akademisi

10) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi işkence suçunun neticesi nedeniyle ağırlaşmış hallerinden biri değildir ?

Doğru! Yanlış!

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç, ceza kanununa göre suç teşkil eden bir fiilin kastedilenden daha ağır veya başka bir netice meydana getirmesiyle oluşur(TCK m.23).5237 sayılı TCK'ya göre failin kastı temel suçu gerçekleştirmeye yönelik olsa bile, fail, meydana gelen daha ağır veya başka neticeye göre cezalandırılmalıdır.Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlar, failin kastettiği suçun vücut bulması için yeterli olanın ötesinde bir zarar veya tehlikenin gerçekleştiği suçlardır. Örneğin, basit yaralama suçu işlemek için mağdura yumruk atan failin hareketi mağdurun bir gözünün kör olmasına yol açmışsa neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu söz konusu olacaktır. Suçun; çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi hali, Kanun'da işkence suçu açısından netice sebebiyle ağırlaşmış işkence suçları arasında sayılmayıp, TCK md. 94/2'ye göre, cezanın arttırılmasını gerektiren nitelikli hallerdendir. Hakimlik Akademisi

Ceza Hukuku Özel Hükümler | Test - 1
Ceza Özel Dersinde Pek İyi Değilsin Galiba 🙁

Kendini Biraz Daha Geliştirmelisin !

Gayet İyi Performans, Tebrikler !

Tebrikler , Seni Ayakta Alkışlıyoruz !

Muhteşemsin , Harikasın , Kusursuzsun !

Yorum Yap