Yol Kesme Suretiyle Yağma Suçunun Oluşma Şartları


T.C YARGITAY 6.CD
E
:2020/1003
K:2020/1520
K.T:22/05/2020

Özet: Yol kesmek suretiyle yağma suçunun söz konusu olabilmesi için, sanığın mağdurun geçişini engelleyecek şekilde önceden engeller koyarak ve tertibat alarak yolunu kesmek biçiminde bir hareketinin olması gerekmektedir.


MAHKEMESİ :Ceza Dairesi

SUÇ : Yağma

HÜKÜM : İstinaf başvurusunun esastan reddine

İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/16 Esas, 2019/46 Karar sayılı ilâmı ile yağma suçundan verilen mahkumiyet hükmüne karşı, sanık … savunmanının CMK’nin 272 ve müteakip maddeleri uyarınca istinaf kanun yoluna başvurması üzerine; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesince dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu verilen 18.06.2019 gün, 2019/1537 Esas, 2019/1645 Karar sayılı “Esastan ret (eleştiri ile)” kararına karşı, sanık … savunmanı tarafından usûlüne uygun olarak açılan temyiz davası üzerine, temyiz dilekçesinde hukuka aykırı olduğu ileri sürülen hususlar ile re’sen incelenmesi gereken konular CMK’nin 288 ve 289. maddeleri kapsamında incelenip görüşüldü:

Sanık … hakkında, yakınan …’e karşı işlediği yağma suçundan kurulan hükmün temyiz incelemesinde;

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hâkimler Kurulunun takdirine göre, suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usûl ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- İngilizce kursundan çıkıp evine gitmek için sokakta yürüyen yakınan …’in yanına gelen sanık …’ın, yakınanın hareket hâlinde olduğu yol üzerinde geçişini engelleyecek şekilde önceden engeller koyarak ve tertibat alarak yolunu kesmek biçiminde bir hareketinin bulunmadığı ve bu bağlamda “yol kesme”den söz edilemeyeceğinin anlaşılması karşısında; sanık … hakkında, yasal koşulları bulunmadığı hâlde 5237 sayılı TCK’nin 149. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi ile uygulama yapılması,

2- 18.12.2018 tarihinde yakınan …’ten içerisinde cep telefonu, kimlik kartları, sürücü belgesi, banka kartları, 340 TL nakit para, altın kolye ve sair makyaj malzemeleri olan çantayı yağmalayan sanık …’ın, farklı bir olay nedeniyle yakalanıp emniyete getirildiğinde bu olayı da anlattığı ve elinde kalan 61 TL parayı yakınana teslim edilmek üzere kolluk görevlilerine verdiği, çantayı attığı çöp konteynerinin de yerini gösterdiği, ancak çanta ve diğer malzemelerin ele geçmediğinin anlaşılması karşısında; kısmî iade nedeniyle sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına yakınanın rıza gösterip göstermediği sorulup sonucuna göre; 5237 sayılı TCK’nin 168/3-4. maddesinde tanımlanan etkin pişmanlık hükmünün uygulama olanağının tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık … savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, açıklanan nedenlerle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesince dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu verilen 2019/1537 Esas ve 2019/1645 Karar sayılı hükmünün isteme aykırı olarak 5271 sayılı CMK’nin 302/2. madde ve fıkrası uyarınca BOZULMASINA, dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine, 22.05.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Son Gönderiler

Yorum Yap