Temel Hak ve Ödevler

Kişinin Hak ve Hürriyetleri (Md. 17-40) (Negatif Statü Hakları Koruyucu Haklar)
Md.17: Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı
Md.18: Zorla Çalıştırma Yasağı
Md.19: Kişi Hürriyeti ve Güvenliği
Md.20: Özel Hayatın Gizliliği
Md.21: Konut Dokunulmazlığı
Md.22: Haberleşme Hürriyeti
Md.23: Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti
Md.24: Din ve Vicdan Hürriyeti
Md.25: Düşünce Kanaat Hürriyeti
Md.26: Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti
Md.27: Bilim ve sanat hürriyeti
Md.28: Basın Hürriyeti
Md.29: Süreli ve süresiz yayın hakkı
Md.30: Basın araçlarının korunması
Md.31: Kamu tüzel kişilerin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı
Md.32: Düzeltme ve cevap hakkı
Md.33: Dernek kurma hürriyeti
Md.34: Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
Md.35: Mülkiyet Hakkı
Md.36: Hak arama hürriyeti
Md.37: Kanuni hakim güvencesi
Md.38: Suç ve cezalara ilişkin esaslar
Md.39: İspat hakkı
Md.40: Temel hak ve hürriyetlerin korunması
Sosyal ve Ekonomik Hak ve Ödevler (Md. 41-65) (Pozitif Statü Hakları-İsteme Hakkı)
Md.41: Ailenin korunması ve çocuk hakları
Md.42: Eğitim ve öğretim hakkı ve ödevi
Md.43: Kıyılardan yararlanma
Md.44: Toprak milkiyeti
Md.45: Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarından çalışanların korunması
Md.46: Kamulaştırma
Md.47: Devletleştirme
Md.48: Çalışma ve sözleşme hürriyeti
Md.49: Çalışma hakkı ve ödevi
Md.50: Çalışma şartları ve dinlenme hakkı
Md.51: Sendika Kurma Hakkı
Md.52: Sendikal faaliyet (1995-Mülga*)
Md.53: Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı
Md.54: Grev hakkı ve lokavt
Md.55: Ücrette adalet sağlanması
Md.56: Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması
Md.57: Konut Hakkı
Md.58: Gençliğin korunması
Md.59: Sporun geliştirilmesi ve Tahkim
Md.60: Sosyal güvenlik hakkı
Md.61: Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler
Md.62: Yabancı ükelerde çalışan Türk vatandaşları
Md.63: Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması
Md.64: Sanatın ve sanatçının korunması
Md.65: Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınırları
Siyasi Hak ve Ödevler (Md. 66-74) Aktif Statü Hakları – Katılma Hakkı
Md.66: Türk vatandaşlığı
Md.67: Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı
Md.68: Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma
Md.69: Siyasi partilerin uyacakları esaslar
Md.70: Kamu hizmetine girme
Md.71: Mal bildirimi
Md.72: Vatan hizmeti
Md.73: Vergi Ödevi
Md.74: Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı

*Mülga: Kaldırılmış, ilga edilmiş.

Son Gönderiler

Yorum Yap