Şahıs Şirketleri/Sermaye Şirketleri

ŞAHIS ŞİRKETLERİSERMAYE ŞİRKETLERİ
• Adi Şirket
• Kollektif Şirket
• Adi Komandit Şirket
• Anonim Şirket
• Limited Şirket
• Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
ŞAHIS ŞİRKETLERİSERMAYE ŞİRKETLERİ
• Kişi unsuru ağır basar.• Sermaye unsuru ağır basar.
• Ortaklar şirket borçlarından dolayı alacaklılara karşı sınırsız ve müteselsil sorumludur.• Ortaklar şirket borçlarından dolayı alacaklılara karşı şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermayeleriyle orantılı olacak şekilde sınırlı ve adi sorumludur.
• Ortaklar arasında sıkı bir güven ilişkisi vardır. Bu nedenle ortaklar sayı bakımından az kişiden oluşurlar.• Ortaklar arası güven ilişkisi gerekmediğinden çok ortaklı şekilde kurulabilmektedirler.
• Kural olarak tüm ortakların denetim hakkı vardır.• Denetim hakkı yerine bilgi alma ve inceleme hakkı bulunmaktadır. Denetim denetçiler tarafından yerine getirilmektedir.
• Kural olarak tüm ortaklar rekabet yasağına tabidir.• Rekabet yasağı tüm ortaklar için geçerli olmayıp, bu yasağa anonim şirketlerde yönetim kurulu, limited şirketlerde ise müdürler tabidir.
• Şirkete emek, ticari itibar ve hizmet edimleri dahil olmak üzere her türlü sermaye getirilebilir.• Şirkete emek, ticari itibar ve hizmet edimleri sermaye olarak getirilemez.
• Kural olarak şirket sermayesi üzerinde, ortakların şirkete getirdiği sermaye tutarına bakılmaksızın, elbirliği halinde mülkiyet ilkesi geçerlidir.• Şirket malvarlığının korunması ilkesi hakimdir.
• Şirket sözleşmesinde aksine düzenleme öngörülmediği sürece, sözleşme ile veya ortakların kararıyla yönetici belirlenmediği takdirde tüm ortaklar yönetici sıfatına sahiptir.• Sermaye şirketlerinde yönetim yetkisi yönetim organlarınca yürütülür.
• Şirkete yeni bir ortağın girmesi tüm ortakların oybirliği ile alacağı karara bağlıdır.• Sermaye şirketlerinde payın serbestçe devri mümkündür.
• Ortaklardan birinin ölümü iflası ve ehliyetini kaybetmesi şirketi sona erdirebilir.• Kural olarak ortaklardan birinin ölümü iflası ve ehliyetini kaybetmesi şirketi sona erdirmez. Önemli olan sermayedir.
• Şirket sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, ortaklar kara ve zarara eşit olarak katılır.• Ortaklar kara paylarıyla orantılı olacak şekilde katılırlar. Zarara katılmazlar.
• Ortaklar bir oy hakkına sahiptir.• Ortakların oy hakları sermayeleriyle orantılı şekilde belirlenir.

Son Gönderiler

Yorum Yap