Komandite Ortak / Komanditer Ortak

KOMANDİTE ORTAKKOMANDİTER ORTAK
• Sadece gerçek kişi olabilir.• Gerçek ya da tüzel kişi olabilir.
• Şirket borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı ikinci dereceden, sınırsız ve müteselsilen sorumludur.• Şirket borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı ikinci dereceden sınırlı ve adi olarak sorumludur.
• Yönetim hakkı vardır.• Yönetim hak ve yetkisi kural olarak bulunmamaktadır.
• Denetim yetkisi vardır ve mutlaktır.• Denetim yetkisi sınırlıdır.
• Olağan işlerin görülmesinde kural olarak itiraz hakkı vardır.• İtiraz hakkı yoktur. Fakat asli olan bir yönetim görevini üstlenirse sınırlı sorumluluktan yararlanma imkanı kalmaz.
• Olağanüstü iş ve işlemlerde oy hakkı vardır.• Olağanüstü iş ve işlemlerde oy hakkı vardır. Fakat bu yönetime katılma anlamında değil, görüş bildirme ve nasihat verme niteliğindedir.
• Emeğini veya ticari itibarını şirkete sermaye olarak getirebilir.• Emeğini veya ticari itibarını şirkete sermaye olarak getiremez.
• Rekabet yasağına tabidir.• Rekabet yasağına tabi değildir. Fakat ihlal eden bir davranışı karşısında sınırlı olan denetim hakkı elinden alınır.
• Ölümüyle, iflasıyla ya da kısıtlanmasıyla şirket sona erebilir.• Gerçek kişi olan komanditerin ölümüyle ya da kısıtlanmasıyla şirket sona ermez. Tüzel kişi olan komanditerin iflasıyla, tasfiye sürecine girmesiyle şirket sona ermez.
• Adı şirket unvanında geçebilir.• Adı kural olarak şirket unvanında geçmez. Unvanda adı geçerse üçüncü kişilere karşı komandite gibi sorumlu olur.

Son Gönderiler

Yorum Yap