Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

1982 Anayasası/Madde 135

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde aslî ve sürekli görevlerde çalışanların meslek kuruluşlarına girme mecburiyeti aranmaz.

Bu meslek kuruluşları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.

Bu meslek kuruluşları ve üst kuruluşları organlarının seçimlerinde siyasî partiler aday gösteremezler.

Bu meslek kuruluşları üzerinde Devletin idarî ve malî denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir.

Amaçları dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının görevine, kanunun belirlediği merciin veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme kararıyla son verilir ve yerlerine yenileri seçtirilir.

Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir merci, meslek kuruluşlarını veya üst kuruluşlarını faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu merciin kararı, yirmi dört saat içerisinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idarî karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.


Bazı Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

1. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
2. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
3. Türkiye Ziraat Odaları Birliği
4. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
5. Türk Tabipleri Birliği
6. Türk Diş Hekimleri Birliği
7. Türk Veteriner Hekimleri Birliği
8. Türk Eczacıları Birliği
9. Türkiye Barolar Birliği
10. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları
Birliği
11. Türkiye Noterler Birliği
12. Türkiye Bankalar Birliği
13. Türkiye Katılım Bankaları Birliği
14. Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği
15. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
16. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
17. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği
18. Türkiye Tohumcular Birliği

Eğitime ulaşmak için tıklayınız.

Eğitime ulaşmak için tıklayınız.

Son Gönderiler

Yorum Yap