İcra Dairesinin Yükümlülükleri

OLUMLU YÜKÜMLÜLÜKLER
1)Dosya açmak ve tutanak düzenlemek:
İcra daireleri yaptıkları işlemler ile ilgili tutanak düzenlemek ve dosya açmakla yükümlüdürler. İcra dairelerince verilen kararlar gerekçeli olarak tutanaklara yazılır. İlgililer bu tutanakları görebilir ve bunların örneklerini alabilirler. Bu tutanaklar aksi ispat edilinceye kadar geçerli olan resmi belgelerdir.
2)Paranın ödenmesi ve değerli eşyanın muhafazası:
İcra daireleri, takip nedeniyle kendisine teslim edilen değerli eşyaları (kıymetli evrak, kıymetli maden) aldığının (en geç) ertesi günü mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığının belirlemiş olduğu bankaya yatırmak zorundadır(güvenlik amacıyla).

UYARI: İcra daireleri, paranın haczi (tek istisnası) hariç “Elden Ödeme alamaz” hiçbir şekilde “Elden Ödeme yapamaz”. Ödemeler banka hesabı üzerinden yapılıyor.
3) UYAP kullanılması:
İcra dairelerinde yapılacak her türlü icra ve iflas iş ve işlemlerinde UYAP kullanılır. Her türlü veri, bilgi, belge ve karar UYAP vasıtasıyla işlenir, kaydedilir ve saklanır.
OLUMSUZ YÜKÜMLÜLÜKLER
1)İş görme yasağı:
İcra dairesinin tarafsız kalmasıyla alakalıdır. İcra memur ve müstahdemleri, kendisinin, eşinin, nişanlısının, kan- kayın hısımlığı yönünden alt- üst soyunun, 3. Derece dahil kan- kayın hısımlarının, çalışanı olduğu, kanuni temsilcisi veya vekili olduğu kimselerin işlerine bakamaz(İİK m.10). Eğer bu kimselerin işlerine bakarlarsa 7 gün içinde ŞİKAYET yolu ile icra mahkemesine gidilerek yapılan işlem iptal edilir.

UYARI: Evlatlık, boşanan eş, kuzen ve icra mahkemesi hakimi bu kanun hükmüne tabi değildir.
2)Akit (Sözleşme) yapma yasağı:
İcra memur ve yardımcıları, dairelerince takip edilen alacak veya satılan şey hakkında kiminle olursa olsun kendileri veya başkaları hesabına sözleşme yapamazlar. Bu yasak icra mahkemesi hakimi için de geçerlidir. Örneğin; icra müdürü, borçlunun borcuna kefil olamaz, satış sırasında satılan malı satın alamaz, alacağın devri, borcun nakli sözleşmesini yapamaz. Yasağa aykırı işlemler ve sözleşmeler, mutlak olarak batıldır( geçersizdir); süresiz şikayet yolu ile icra mahkemesinden butlanın tespiti istenebilir.

Son Gönderiler

Yorum Yap