Evlenirken Eşinin Evlat Edindiği Çocuğuna Bakmayı Kabul Etmesine Rağmen Çocukla İlgilenmeyen Eş Kusurlu mudur?

Özet: Evlenirken eşinin evlat edindiği çocuğuna bakmayı kabul etmesine rağmen çocukla ilgilenmeyen, çocuğun ihtiyaçlarını karşılamayan ve zaman zaman çocuğu okuldan almayan eş, ağır kusurludur.

MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-davacı erkek tarafından kusur belirlemesi ve yoksulluk nafakası yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

K A R A R

1-İlk derece mahkemesince, boşanmaya sebep olan olaylarda; eşini istemeyen erkeğin az kusurlu, evlenirken eşinin evlat edindiği çocuğuna bakmayı kabul etmesine rağmen çocukla ilgilenmeyen, çocuğun ihtiyaçlarını karşılamayan ve zaman zaman çocuğu okuldan almayan kadının ise ağır kusurlu olduğu kabul edilerek tarafların boşanma davalarının kabulüyle boşanmalarına, davacı-davalı kadın yararına aylık 200 TL tedbir nafakasına, kadının yoksulluk nafakası isteğinin reddine karar verilmiş, davacı-davalı kadın tarafından istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine, görevli Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesince 10.10.2018 tarih 2017/1816 esas-2018/1320 karar sayılı kararla; davacı-davalı kadının istinaf isteğinin kısmen kabulü ile; toplanan delilerden, mahkemece belirlenen ve gerçekleşen kusur durumuna göre tarafların eşit kusurlu oldukları kabul edilerek, kadın yararına aylık 300 TL yoksulluk nafakasına (TMK m. 175) karar verilmiştir.

Bölge adliye mahkemesi kararı davalı-davacı erkek tarafından temyiz edilmekle, yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, ilk derece mahkemesince belirlenen ve gerçekleşen kusurlu davranışlara göre davacı-davalı kadının boşanmaya sebebiyet veren vakıalarda ağır kusurlu oluğunun kabulü gerekirken, yazılı şekilde tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulü doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

2-Yukarıda 1. bentte açıklandığı üzere boşanmaya sebebiyet veren vakıalarda davacı-davalı kadının ağır kusurlu olduğu gözetilmeden yanılgılı kusur belirlemesine bağlı olarak ağır kusurlu kadın yararına yoksulluk nafakasına (TMK m. 175) hükmedilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

S O N U Ç

Temyiz edilen hükmün yukarıda 1. ve 2. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 26.06.2019 (Çrş.)

Son Gönderiler

Yorum Yap