Cüzi İcrada Paraya Çevirme(Satış)

İcra ve iflas kanunu, borçlunun haczedilen mallarının doğrudan alacaklıya verilmesini yasaklamıştır. Yani borçlunun haczedilen malları paraya çevrildikten sonra alacaklı elde edilen satış bedeli ile nakden tatmin edilir. Kanunumuz paraya çevirme işlemlerinin yapılmasında taşınırlarda ve taşınmazlarda farklı usuller öngörmüştür.

TAŞINIR MALLARTAŞINMAZ MALLAR
• Kural olarak açık arttırma, istisnai olarak da pazarlık yoluyla satış mümkündür.
Pazarlıkla satışın şartları:
– Herkesin oy birliği varsa
– Malın kıymeti süratle düşüyorsa
– Değeri yasal sınırın altındaysa
– Borsa ve piyasada fiyatı bulunan bir mala, borsa ve piyasa fiyatı teklif ediliyorsa
– Altın, gümüş gibi eşyaya maden kıymeti teklif edilirse
• Açık artırma yolu ile satış gerçekleşir. (Taşınmaz mallarda pazarlık yoluyla satış mümkün değildir.)
• Satış isteme süresi; kesin haczin uygulanmasından itibaren 6 aydır.• Satış isteme süresi; kesin haczin uygulanmasından itibaren 1 yıldır.
• Satış talebinden itibaren 2 ay içinde icra dairesi tarafından satılmalıdır.• Satış talebinden itibaren 3 ay içinde icra dairesi tarafından
satılmalıdır.
• Süresi içinde haciz istenmezse, icra müdürünce verilecek karar gereği gerekli gider 15 gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da kanuni süre içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar.• Süresi içinde haciz istenmezse, icra müdürünce verilecek karar gereği gerekli gider 15 gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da kanuni süre içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar.
• Satış ilanının taraflara tebliği zorunlu değildir.• Satış ilanının taraflara tebliği zorunludur.
• Satış ilanı birinci ihaleden uygun bir süre önce yapılır.• Satış ilanı birinci ihaleden 1 ay önce yapılır.
• Gazetede ilan zorunluluğu yoktur.• Gazetede ilan zorunludur (trajı 50.000’i geçen bir gazete olmalıdır).
• Teminat gösterme zorunluluğu yoktur. Ancak elektronik ortamda
yapılan satışta %20 teminat gösterme zorunluluğu vardır.
• Teminat gösterme zorunludur.(%20 pey akçesi, banka teminat mektubu ya da nakit olabilir.)
• Mükellefiyetler listesi hazırlama zorunluluğu yoktur.• Mükellefiyetler listesi hazırlanması zorunludur.
• İkinci ihale, birinci ihaleden en az 10 gün sonra yapılır.
Elektronik ortamda birinci arttırmadan sonraki 5. gün arttırıma başlanır.
• İkinci ihale, birinci ihaleden en az 20 gün sonra yapılır.
Elektronik ortamda birinci arttırmadan sonraki 5. gün arttırıma başlanır.
Artırma şartnamesi:
1. Açık Arttırma: Verilen teklif malın tahmini değerinin
%50’sinin rüçhanlı alacaklar ve satış paylaştırma giderlerini
karşılaması gerekir. Artırmada ve elektronik ortamda verilen en
yüksek teklifler karşılaştırılır ve en yüksek teklifi veren arttırmayı
kazanır.
Birinci arttırmadan sonuç alınamazsa ikinci artırıma geçilir.
2. Açık Arttırma: Birinci arttırmada olduğu gibi malın tahmini değerinin %50’sinin rüçhanlı alacaklar ve satış paylaştırma giderlerini karşılaması gerekir. Artırmada ve elektronik ortamda verilen en yüksek teklifler karşılaştırılır ve en yüksek teklifi veren arttırmayı kazanır.
UYARI: Birinci ve ikinci arttırmada mal satılamaz ise her şeye en baştan başlanır.
Artırma şartnamesi:
1. Açık Arttırma: Arttırmadan önce taşınmazın değerinin %20’si teminat olarak yatırılır.
Verilen teklif taşınmazın satış bedelinin tahmini değerinin %50’sinin rüçhanlı alacaklar ve satış paylaştırma giderlerini karşılaması gerekir. Artırmada ve elektronik ortamda verilen en yüksek teklifler karşılaştırılır ve en yüksek teklifi veren arttırmayı kazanır.
Birinci arttırmadan sonuç alınamazsa ikinci artırıma geçilir.
2. Açık Arttırma: Birinci arttırmada olduğu gibi malın tahmini değerinin %50’sinin rüçhanlı alacaklar ve satış paylaştırma giderlerini karşılaması gerekir. Artırmada ve elektronik ortamda verilen en yüksek teklifler karşılaştırılır ve en yüksek teklifi veren arttırmayı kazanır.
UYARI: Birinci ve ikinci arttırmada mal satılamaz ise her
şeye en baştan başlanır.
• Malı alan vazgeçerse; Tamamlayıcı (ikame) arttırma: %50 üzerinden yapılır. Vazgeçen alıcı aradaki farkı ödemek zorundadır.• Malı alan vazgeçerse; Tamamlayıcı (ikame) arttırma: %50
üzerinden yapılır. Vazgeçen alıcı aradaki farkı ödemek
zorundadır.
• İcra müdürü alıcıya satış bedelini ödeyebilmesi için 7 günü
geçmemek üzere bir süre verebilir
• İcra müdürü alıcıya satış bedelini ödeyebilmesi için 10 günü
geçmemek üzere bir süre verebilir.
• İhale anında malın mülkiyeti alıcıya geçer. İhale kesinleşmedikçe ve bedel ödenmedikçe mal alıcıya teslim edilmez. (İhale tarihinden itibaren 7 gün içinde ihalenin feshi istenmezse, ihale kesinleşmiş olur.)• İhale anında malın mülkiyeti alıcıya geçer. İhale kesinleşmedikçe ve bedel ödenmedikçe mal alıcıya teslim edilmez

Son Gönderiler

Yorum Yap