Belediyenin Organları Ve Aralarındaki İş Bölümü

Belediye Meclisi (Genel Karar Organı) Belediye Encümeni (Daimi Karar ve Danışma Organı) Belediye Başkanı
(İdarenin Başı ve
Yürütme Organı)
• Meclis üyeleri halk tarafından seçilir.
• Belediye başkanı başkanlık eder.
• Meclis, her ayın ilk haftası toplanır; yılda bir ay tatil kararı alabilir. Belediye başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde belediye meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır.
• Toplantıların süresi en çok 5 gün, bütçeye rastlayan toplantı için ise en çok 20 gündür.
• Gündemi belediye başkanı belirler, meclis üyeleri de öneride bulunabilir.
• Belediye meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz.
• İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde plan ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur.
Belediye başkanının başkanlığında;
a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,
b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin … seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden, oluşur.

• Haftada en az bir kez toplanır.
• Gündemi belediye başkanı belirler, encümen üyeleri de öneride bulunabilir.
• Üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir.

• Halk tarafından seçilir.

• Görev süresi 5 yıldır.

• Aynı zamanda belediye meclisine ve encümenine de başkanlık eder.

Eğitime ulaşmak için tıklayınız.

Eğitime ulaşmak için tıklayınız.


BELEDİYE MECLİSİ BELEDİYE ENCÜMENİBELEDİYE BAŞKANI

• Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
• Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
• Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmek. …
• Borçlanmaya karar vermek.
• Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.
• Kanunlarda vergi, … ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
• Şartlı bağışları kabul etmek.
• Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin YTL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
• Bütçe içi işletme ile TTK’ya tabi ortaklıklar kurulmasına … karar vermek.
• Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
• Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
• Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
• Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
• Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
• Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
• Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; … karar vermek.
• Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
• Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
• Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
• Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

• Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

• Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

• Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

• Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

• Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

• Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

• Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

• Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.
• Belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

• Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, kurumsal stratejileri oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, … bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

• Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

• Meclise ve encümene başkanlık etmek.

• Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

• Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

• Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

• Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

• Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

• Belediye personelini atamak.

• Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

• Şartsız bağışları kabul etmek.

• Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

• Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.

• Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

Eğitime ulaşmak için tıklayınız.

Eğitime ulaşmak için tıklayınız.

Son Gönderiler

Yorum Yap