Anahtarı Üzerinde Bırakılan Aracın Çalınması, Basit Hırsızlık


T.C YARGITAY 13.CD
E
:2020/1037
K:2020/5109
K.T:09/06/2020

Özet: Anahtarı üzerinde bırakılan aracın çalınması halinde TCK 141/1’de tanımlanan basit hırsızlık suçu oluşur.


MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ : Hırsızlık

HÜKÜMLER : Mahkumiyet

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

I-Suça sürüklenen çocuk … hakkında kurulan hükmün temyiz incelemesinde;

Tüm dosya kapsamına göre, park halinde ve kontak anahtarı üzerinde bırakılan motosikletin suça sürüklenen çocuklar tarafından çalınması şeklinde gerçekleşen eyleminin TCK’nın 141/1 maddesine uyduğu gözetilerek yapılan temyiz incelemesinde;

Suça sürüklenen çocuğa yüklenen ve 5237 sayılı TCK’nın 141/1, 143 ve 31/2 maddelerine uyan hırsızlık suçunun gerektirdiği cezanın türü ve üst sınırına göre; aynı Kanun’un 66/1-e, 66/2. maddelerinde öngörülen 4 yıllık asli zamanaşımının karar tarihi olan 17/03/2015 gününden zamanaşımını son kesen işlem olan suça sürüklenen çocuğun savunmasının alındığı 20.06.2019 tarihinden inceleme tarihine kadar geçmiş bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk … müdafii ve o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayıslı CMUK’un 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, suça sürüklenen çocuk hakkında açılan kamu davasının 5271 sayılı CMK’nın 223/8. maddesi uyarınca zamanaşımı nedeniyle DÜŞMESİNE

II-Suça sürüklenen çocuk … hakkında kurulan hükmün temyiz incelemesinde;

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hâkimin takdirine göre; suçun suça sürüklenen çocuk tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Tüm dosya kapsamına göre, park halinde ve kontak anahtarı üzerinde bırakılan motosikletin suça sürüklenen çocuklar tarafından çalınması şeklinde gerçekleşen eyleminin TCK’nın 141/1 maddesine uyduğu gözetilmeyerek TCK’nın 142/1-e maddesi uygulanması suretiyle fazla ceza tayin edilmiş olması,

Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk … müdafii ve o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 09/06/2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Son Gönderiler

Yorum Yap